Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona Slovenskej Republiky č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľujem týmto Nadácii Pomoc druhému, IČO: 37989677, so sídlom 920 01 Hlohovec, Nitrianska 103, zapísanej do registra nadácií vedeného Ministerstvom vnútra SR pod číslom

203/Na-2002/807 /ďalej len „Nadácia“/ dobrovoľne súhlas so spracovaním osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a na účel tam uvedený, po dobu nevyhnutnú k spracovaniu týchto osobných údajov.

 

Rozsah poskytnutých osobných údajov:

Žiadateľ o príspevok
 • meno, priezvisko
 • dátum narodenia
 • adresa trvalého bydliska (ulica, mesto, PSČ)
 • e-mailová adresa a telefónne číslo
 • číslo bankového účtu
 • kópia dokumentu preukazujúca zdravotný stav žiadateľa o príspevok
 • všetky osobné údaje poskytnuté žiadateľom o príspevok v dokumentoch predložených Nadácii, napr. v dotazníku a čestnom prehlásení
Darca
 • meno, priezvisko
 • e-mailová adresa
 • sídlo spoločnosti
 • IČO, IČ DPH, DIČ
Účel:
 • vedenie evidencie žiadateľov o poskytnutie nadačného príspevku, evidencia poskytnutých príspevkov v prípade schválenia žiadosti zo strany Nadácie
 • kontrola použitia poskytnutého príspevku
 • vedenie evidencie darcov a obdarovaných
 • evidencia, priradenie a poskytnutie jednotlivých darov
 • komunikácia týkajúca sa pripísania darov a informovania o aktivitách Nadácie

Zároveň súhlasím, aby osobné údaje potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov obsiahnuté v úradných dokladoch a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo inak zaznamenané v informačnom systéme vedenom Nadáciou Pomoc druhému pre potreby spracúvania v informačnom systéme, ktorého sú prílohou, za účelom a v rozsahu potrebnom k dosiahnutiu účelu spracovania osobných údajov prevádzkovateľom.

Nadácia Pomoc druhému prehlasuje, že osobné údaje použije len k vyššie uvedenému účelu.

Pre úplnosť týmto výslovne súhlasím, v prípade poskytnutia daru, s uvedením mojich osobných údajov v uvedenom rozsahu:

Meno, priezvisko obdarovaného/darcu na internetových stránkach Nadácie a v rámci informačných materiálov nadácie.

Poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov túto zmenu oznámi Nadácii. Taktiež prehlasuje, že je informovaný o svojich právach podľa § 28, 29 a 30 Zákona o ochrane osobných údajov.

V prípade, že účel spracúvania osobných údajov bude dosiahnutý, tieto budú zlikvidované ak právne predpisy neustanovujú inak.