PRAVIDLÁ A PODMIENKY ŽIADANIA O POMOC V NADÁCII POMOC DRUHÉMU

O akú pomoc je možné žiadať

Pomoc Nadácie je zameraná predovšetkým na:

 • deti s detskou mozgovou obrnou a ďalšími neurovývojovými poruchami
 • ich rodiny

Dôvodom žiadosti môže byť nepriaznivá zdravotná alebo sociálna situácia dieťaťa, rodiny alebo dospelého jednotlivca. Žiadaná pomoc má sledovať zlepšenie tejto situácie. Pomáhame finančne alebo materiálne.

Finančná pomoc je určená na: rehabilitačné pobyty, rehabilitačné pomôcky, zdravotnú starostlivosť a pod.

Finančnú pomoc od externých darcov je možné využiť aj na všetky terapie a služby v REHABILITAČNOM CENTRE NATÁLIA v Hlohovci.

Žiadateľom o podporu umožňujeme zapojiť sa do nášho darcovského programu PRÍBEHY, cez ktorý je možné osloviť ďalších darcov. Žiadateľ o pomoc tak môže  sám aktívne oslovovať darcov, pravidelne aktualizovať svoj profil zdieľať na sociálnych sieťach a budovať tak okruh svojich priaznivcov a podporovateľov.

Ako požiadať o pomoc

Žiadateľ napíše svoju žiadosť o konkrétnu pomoc do formulára žiadosti o pomoc alebo ju zašle poštou na adresu: Nadácia Pomoc druhému, Pribinova 18, 920 01 Hlohovec.

Žiadateľ je povinný uvádzať presné a pravdivé údaje v plnom požadovanom rozsahu a na požiadanie Nadácie predložiť dokumenty, ktoré tieto údaje potvrdzujú. Nadácia si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd so žiadateľom o pomoc z dôvodu, že žiadateľ o pomoc alebo jej príjemca uviedol nepresné, nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto dodatočne neopravil, nedoplnil alebo nedoložil.

Podmienkou uverejnenia žiadateľovho príbehu na stránkach Nadácie s cieľom oslovenia širokého spektra potenciálnych darcov je potrebné napísať zrozumiteľný text príbehu (v spisovnej slovenčine s použitím diakritiky). Je nutné zamerať sa na konkrétny popis problému, nepriaznivej zdravotnej alebo sociálnej situácie. V príbehu je dôležité uviesť:

 • čo konkrétne žiadateľ žiada
 • dôvod jeho žiadosti (tzn. prečo o to žiada)
 • ako uvedená pomoc zlepší jeho život, života dieťaťa alebo rodiny.

Potrebné sú tiež farebné fotografie, či videá osoby alebo rodiny, ktorá potrebuje pomoc. Príbehy so žiadosťou o pomoc budú uverejnené na stránkach Nadácie po dobu jedného roka, alebo do vyzbierania cieľovej sumy. S jednou žiadosťou sa na nás môže obrátiť žiadateľ maximálne dvakrát.

Podklady potrebné pre overenie žiadosti

Z dôvodu preverenia oprávnenosti žiadosti o pomoc je potrebné poskytnúť Nadácii potrebné dokumenty a informácie v závislosti od typu požadovanej pomoci, a to napríklad:

 • lekárske správy potvrdzujúce žiadateľom uvádzané zdravotné ťažkosti (nie staršie ako 1/2 roka, ak žiadateľ s Nadáciou nedohodne inak),
 • dokladovanie rodinného finančného zázemia (úhrn všetkých príjmov všetkých plnoletých osôb žijúcich v spoločnej domácnosti),
 • kontakty na dôveryhodného overovateľa príbehu (podľa možnosti nie rodinného príslušníka, čiže napr. lekára, farára, starostu obce, sociálneho kurátora, riaditeľa školy, členov inej nadácie alebo občianskeho združenia a pod. – je možné dohodnúť s Nadáciou individuálne v závislosti od typu žiadosti),
 • pri zdravotných problémoch je potrebný odborný garant – nemal by byť v príbuzenskom vzťahu k žiadateľovi o pomoc ani k dieťaťu /dospelému/ rodine v núdzi, ale z hľadiska svojej profesie dobre pozná nepriaznivú zdravotnú/sociálnu situáciu, prípadne pomáha túto situáciu riešiť – napr. sociálny pracovník, zamestnanec neziskovej organizácie, lekár prvého kontaktu, lekár špecialista, učiteľ, starosta obce a pod., garantom nemôže byť ani prípadný dodávateľ žiadnej pomoci, napr. predajca zdravotnej pomôcky alebo zamestnanec dotknutého rehabilitačného zariadenia,
 • v prípade nezamestnaných osôb je dôležité preukázať dlhodobý aktívny prístup k hľadaniu zamestnania (napríklad účasť na rôznych výberových konaniach, účasť na rekvalifikačných kurzoch, aktivačné práce v rámci obce, ochota vycestovať za prácou a pod.;
 • dokladovanie najväčších výdavkov domácnosti, vyčíslenie nákladov na liečenie, spoluúčasť zdravotnej poisťovne, inej nadácie a pod. v závislosti od typu

Žiadateľ o pomoc / prijímateľ sa zaväzuje:

 • použiť finančný príspevok alebo materiálny dar len na účel, ktorý uviedol vo svojej žiadosti o pomoc,
 • informovať Nadáciu o dosiahnutí cieľovej sumy finančných príspevkov alebo o získaní materiálnej pomoci,
 • uviesť, ako použije vyzbieranú finančnú čiastku v prípade, že sa v stanovenom období nevyzbiera požadovaná čiastka v plnej sume,
 • pravidelne aktualizovať svoj profil, kontaktné údaje a v prípade materiálnej pomoci uviesť, či a v akom rozsahu bola pomoc realizovaná a jeho požiadavka o pomoc splnená,
 • využívať na svojom profile možnosť poďakovať sa darcom pomoci,
 • pravdivo informovať, či potrebnú pomoc hľadá aj prostredníctvom iných nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov a pod.
 • na požiadanie Nadácie do 30 dní od požiadania predložiť:
  • kópie dokladov (faktúry, potvrdenia za platbu a iné účtovne relevantné doklady) preukazujúce vynaloženie finančných prostriedkov získaných cez Nadáciu na účel deklarovaný vo svojej žiadosti
  • tieto dokumenty je príjemca povinný zaslať na adresu Nadácia Pomoc druhému, Pribinova 18, 920 01 Hlohovec alebo inou formou po vzájomnej dohode.
 • Nadácia Pomoc druhému a jej poverení spolupracovníci budú dbať na efektívne využitie daru. Vyhradzujú si týmto právo preveriť si využitie pomoci napríklad vyžiadaním správy, ako poskytnutá pomoc pomohla jej príjemcovi, ako sa zlepšila jeho zdravotná či sociálna situácia, alebo si využitie daru preveria osobnou návštevou priamo u príjemcu.

Ak súhlasíte s uvedenými pravidlami a podmienkami vyplňte Formulár žiadateľa.

Formulár